Contact

 

Mumbai Ghatkopar (east) H.no:23/24, Shankar Chhaya
19, Mahatma Gandhi Road
Ghatkopar (east)
Mumbai
Mumbai Suburban-400077
Maharashtra
 022-21029700
 9987510108, 9987410005
 ghatkopar.mum@bkivv.org
Mumbai Ghatkopar Om Niwas Om Niwas, Joshi Estate
Near Raja Wadi Hospital
Ghatkopar (east)
Mumbai
Mumbai Suburban-400077
Maharashtra
 022- 21026848
 9892721958, 9930366512
 omniwas.mum@bkivv.org